Piła - Urząd Miasta Piły

piątek

3 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Renata, Jakub, Ryszard
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Patronaty Prezydenta Miasta
A A A


Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Piły
Rozdział I
Przepisy ogólne


§1

Regulamin określa zasady obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie miasta, województwa lub kraju patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piły.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Patronat – patronat honorowy Prezydenta Miasta Piły;
2. Prezydent – Prezydent Miasta Piły;
3. Urząd – Urząd Miasta Piły;
4. Biuro – Biuro Prezydenta Miasta Piły
5. impreza – impreza lub wydarzenie, którego organizator  ubiega się o objęcie Patronatem;
6. wniosek – wniosek o objęciem imprezy Patronatem;
7. opinia – opinia merytorycznej komórki Urzędu Miasta Piły o zasadności przyznania Patronatu.

Rozdział II
Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Piły

§3

Prawo przyznania Patronatu, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter imprez organizowanych na terenie miasta, przysługuje wyłącznie Prezydentowi.


 §4 

Kryteria przyznawania wyróżnień:
1. Patronat może być przyznany imprezom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi zapisanymi w strategii rozwoju miasta.
2. W uzasadnionych sytuacjach Prezydent może zadecydować o przyznaniu Patronatu imprezom, które nie spełniają kryteriów określonych w ust.  1.

§5

Przyznanie Patronatu odbywa się w oparciu o opinię merytorycznej komórki Urzędu Miasta Piły na temat organizowanej imprezy.

§6

Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§7

Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§8

Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych na zakup upominków (pucharów, statuetek, lub innych nagród rzeczowych).

§9

Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz przekazana do informacji wnioskującego.


Rozdział III
Procedura składania wniosku

§10


Z wnioskiem o przyznanie Patronatu imprezie występuje zawsze organizator.


§11

1. Wniosek, o którym mowa w §10, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.pila.pl lub w Biurze.
2. Wzór wniosku o przyznanie Patronatu stanowi załącznik nr 2 zarządzenia Prezydenta.

§12

Termin składania wniosku:
1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji imprezy.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w §12 ust. 1.

§13

Wniosek o przyznanie Patronatu należy przesłać na  Biuro Prezydenta, Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła lub złożyć w Kancelarii Głównej adresując na  Biuro Prezydenta Miasta Piły.

§14

Biuro przygotowuje opinię zawierającą w szczególności informację o organizatorze, wcześniejszych akcjach i ich realizacji oraz zasadność wsparcia danej imprezy organizacyjnie i/lub finansowo.

§15

Decyzja o przyznaniu Patronatu
1. Biuro kieruje zaopiniowany wniosek do Prezydenta.
2. Prezydent podejmuje decyzję o przyznaniu Patronatu
3. O przyznaniu lub odmowie Patronatu Biuro poinformuje organizatora, nie później niż na 14 dni przed datą imprezy.
4. Pracownicy Urzędu nie będą udzielali żadnych informacji na temat przyznania lub odmowy Patronatu przed upływem terminu określonego w ust. 3.
5. Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga uzasadnienia.


Rozdział IV
Obowiązki organizatora


§16

1. Organizator imprezy, której przyznano Patronat zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
2. Organizator imprezy zobowiązany jest do umieszczenia informacji na temat Patronatu we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
3. Organizator imprezy zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.
4. Organizator imprezy zobowiązany jest podczas jej trwania do umieszczenia znaków promocyjnych Miasta Piły w widocznym miejscu zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
5. Wytyczne, o których mowa w §16 ust. 2 i 4 stanowią załącznik nr 3 zarządzenia Prezydenta.
6. Organizator ma obowiązek przesłania do wglądu i akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych wymienionych w ustępach. 2,3 i 4 na adres bp@um.pila.pl .

§17

1. Organizator po przeprowadzonej imprezie zobowiązany jest do dostarczenia materiałów promocyjnych z użytym logo Piła 500 Prezydent Miasta Piły.
2. Organizator po przeprowadzonej imprezie proszony jest o dostarczenie zdjęć fotograficznych z imprezy na płycie cd.


 

Biznes i przedsiębiorczość
Wydarzenia kulturalne i imprezy
Oświata i edukacja
Sport i rekreacja

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Mapa Koszyce
   
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 4 odwiedzin: 5425271