Piła - Urząd Miasta Piły

poniedziałek

15 lipca 2019


imieniny obchodzi:
Henryk, Włodzimierz, Brunon
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Organizacje pozarządowe - 2011
A A A

Zarządzenie Nr 363(338)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. i przyznania dotacji


Zarządzenie Nr 362(337)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2012 r. i przyznania dotacji


Zarządzenie Nr 363(338)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. i przyznania dotacji


Zarządzenie Nr 362(337)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2012 r. i przyznania dotacji


„Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie w roku 2012, w dziedzinach:
1) kultury fizycznej na łączną kwotę 750 660 zł.
2) ratownictwa wodnego na łączną kwotę 123 200 zł,
3) krajoznawstwa i turystyki na łączną kwotę 325 482 zł,
4) współpracy międzynarodowej na łączną kwotę 30 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Termin składania ofert do dnia 4 stycznia 2012 roku.

Informacje szczegółowe i wzory druków do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu http://bip.umww.pl/portal?id=1490657


Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile odbyło się spotkanie zainicjowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Piły oraz radni Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Piły, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Piły współpracujących z organizacjami pozarządowymi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane m.in. z procedurami realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem przez organizacje pozarządowe ofert na realizacji zadań publicznych. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z zapisami Programu współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, uchwalonego na listopadowej sesji przez Radę Miasta Piły.


Zarządzenie Nr 350 (325) 11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 grudnia 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2012 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Uchwała Nr XIV/190/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie na 2012 rok.


Wstępny katalog zadań własnych gminy Piła, które planuje się zlecić do realizacji w 2012 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie Nr 341(316)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy


Zarządzenie Nr 340(315)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2012 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - WZÓR

ZARZĄDZENIE Nr 331/306/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą wybór dziennego opiekuna na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 332/307/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie powołania komisji opiniującej wybór dziennego opiekuna


Zarządzenie Nr 327(302)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2012 roku.


Zarządzenie Nr 326(301)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.


Zarządzenie Nr 306(281)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 października 2011r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.


Oferta na realizację zadania publicznego Gminy Piła złożona przez Klub Karate Tradycyjnego "Shoto" w Pile.


Zarządzenie Nr 294(269)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie przeprowaszenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 294(269)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 284(259)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Jadwiżyn

Załącznik do zarządzenia Nr 284(259)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 r.


Zarządzenie Nr 281(256)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Śródmieście

Załącznik do zarządzenia Nr 281(256)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 r.


ZARZĄDZENIE NR 277(252)11 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła określonych w otwartym konkursie ofert Zarządzeniem nr 242(217)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia14 lipca 2011 roku.


ZARZĄDZENIE NR 268(243)11 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Piła określonych w otwartym konkursie ofert Zarządzeniem nr 242(217)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia14 lipca 2011


Zarządzenie Nr 265(240)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 sierpnia 2011r.
w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011 r.


Zarządzenie Nr 246/221/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lipca 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011r.


ZARZĄDZENIE NR 242(217)11 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 14 lipca 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Piła w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2011 r.


Zarządzenie Nr 239 (214) 11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła
z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.


Zarządzenie Nr 240 (215) 11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 lipca 2011r.
w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stacji Diakonii Ewangelicko - Augsburskiej w Pile na realizację zadania publicznego: Autobus Zabawy


Zarządzenie Nr 226(201) 11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011 r.


Zarządzenie Nr 178 (153)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła
z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.


Zarządzenie Nr 182(157)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011r.


Zarządzenie Nr 153 (128) 11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 maja 2011 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 138 (113) 11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 maja 2011roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły


Zarządzenie Nr 142(117)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011r.


Zarządzenie Nr 138(113)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły


Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły


Zarządzenie Nr 139(114)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. i przyznania dotacji


Zarządzenie Nr 106(81)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku


Zarządzenie Nr 105(80)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.i przyznania dotacji


Zarządzenie Nr 93/68/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gmina Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy.


Zarządzenie Nr 78(53)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku.

wzór oferty>>
wzór sprawozdania>>


Zarządzenie Nr 35/10/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury .


Zarządzenie Nr 34/9/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w roku 2011 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2019 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 2 odwiedzin: 5269846