Piła - Urząd Miasta Piły

poniedziałek

15 lipca 2019


imieniny obchodzi:
Henryk, Włodzimierz, Brunon
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Organizacje pozarządowe 2012 r.
A A A

"Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" - raport

Najnowsze dane dotyczące funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych prezentuje raport "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2012 roku. Znajdują się w nim dane o codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji m.in. dotyczące systematyczności działań, aktywności zaangażowanych osób, podziału obowiązków, planowania i koordynacji.
Raport dostępny jest w portalu ngo.pl: www.ngo.pl/CodzienneZycieNGO
Więcej informacji dotyczących kondycji sektora organizacji pozarządowych znajduje się w serwisie www.civicpedia.ngo.pl.

28.12.2012 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły  kompletna oferta Stowarzyszenia Tanecznego Beezone na zadanie publiczne: „Zimowisko dla Wszystkich”
polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednio zorganizowanego czasu wolnego w czasie ferii zimowych w dniach 14.01-19.01.2013r., ma to na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 7.500,00 zł.


21.12.2012 r.


Zarządzenie 612(247)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2013 r. i przyznania dotacji

20.12.2012 r.


Zarządzenie Nr 602(237)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2013 roku

13.12. 2012 r.


Zarządzenie Nr 607(242)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

12 grudnia 2012r.


Zarządzenie Nr 606(241)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Piły z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2013 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

12 grudnia 2012r.


Zarządzenie 605(240)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku w 2012r.

12 grudnia 2012r.


Zarządzenie Nr 603/239/12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2013 roku w dziedzinie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  11.12.2012r.


Zarządzenie Nr 604/239/12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej oferty na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej  w  2013 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

11.12.2012r.


Inicjatywa „Budowa hospicjum stacjonarnego w Pile” nagrodzona w Konkursie „Działania godne uwagi”

Podczas Forum Organizacji Pozarządowych w Poznaniu, które odbyło się 29 listopada br. zostały wręczone statuetki laureatom Konkursu „Działania godne uwagi”.
Laureatem z terenu działania Centrum Informacyjno-Doradczego w Pile, obejmującego powiat pilski i złotowski, została inicjatywa „Budowa hospicjum stacjonarnego w Pile” Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile. Nagrodę w imieniu Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile odebrali: Prezes dr Paweł Wiszniewski, Wiceprezes Józefa Wiśniewska oraz Skarbnik Teresa Stanios.

Wśród nominowanych do Konkursu z pilskiego CID znalazły się również następujące inicjatywy:
- Propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja i zachęcanie kobiet do wykonywania badań mammograficznych, nauka samobadania piersi „Walka z rakiem piersi” - Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile;
- Warsztaty dla dzieci i rodziców Bezpieczny pies =Bezpieczny przyjaciel, zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z psem - Stowarzyszenie DOGonić Radość z Piły.

Celem Konkursu organizowanego przez Sieć Centrów Informacyjno-Doradczych, jest promocja działań podejmowanych przez fundacje i stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej z Wielkopolski. O ostatecznych wynikach Konkursu zadecydowali Wielkopolanie w głosowaniu internetowym i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Konkurs pn. „Działania godne uwagi” jest częścią projektu pn. „Akcelerator NGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat konkursu na najciekawsze inicjatywy wielkopolskich organizacji pozarządowych pn. „Działania godne uwagi”  

Galeria zdjęć

30.11.2012 r.


Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Towarzystwa Piłkarskiego Polonia Piła na zadanie publiczne:„Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej” polegającego na upowszechnianiu i propagowaniu piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej w dniu 16.12.2012r., ma to na celu podnoszenie sprawności fizycznej, upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 10.000,00 zł.

29.11.2012 r.

OGŁOSZENIE

OFERTA

_______________________________________________________________________________________

Zarządzenie 589(223)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2012r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu przeprowadzenia kampanii społecznej profilaktyki chorób i promocji zdrowia w 2012 roku

 27.11.2012r.


Zarządzenie Nr 576(210)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2013 roku

21.11.2012r.Zarządzenie Nr 575(209)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

21.11.2012r.


Informacja z konsultacji projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

20.11.2012 r.


Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 08 listopada 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek w Pile na zadanie publiczne:

„Profilaktyka zdrowotna”
polegającego na promowaniu wśród społeczeństwa miasta Piły samobadania piersi poprzez opracowanie i wydruk zawieszek oraz mobilizacji do wczesnego wykrywania raka poprzez organizację wykładu pt.: „Czy możemy wygrać z rakiem?”
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 2.700,00 zł.

 19.11.2012r.


Forum Organizacji Pozarządowych w Poznaniu

Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych i samorządów do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 29 listopada br. w Poznaniu. Głównym tematem spotkania będzie współpraca organizacji pozarządowych z samorządem.
Program Forum składa się z trzech bloków tematycznych. W pierwszej części planowany jest m.in. panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, podczas którego omawiane będą szanse i wyzwania związane z inicjatywą lokalną.
W drugiej przeprowadzone zostaną warsztaty, kierowane do przedstawicieli:
- organizacji  pozarządowych - poświęcone współpracy finansowej lub pozafinansowej organizacji z samorządem,
- samorządów - na temat aspektów prawnych współpracy samorządu z organizacjami.
W trzeciej uhonorowane zostaną organizacje pozarządowe, które zwyciężyły w Konkursie na najciekawsze inicjatywy społeczne pn. „Działania Godne Uwagi”.

Zgłoszenia do udziału w Forum należy przesłać najpóźniej do 23 listopada br. faksem pod nr 61 851 91 34 lub mailem na adres marina.kucharska@pisop.org.pl.
Osoba do kontaktu: Marina Kucharska, tel. 61 851 91 34, e-mail: marina.kucharska@pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w Forum jest bezpłatny.

08.11.2012 r.


Bezpłatne wsparcie ekspertów dla organizacji pozarządowych

Doradztwo świadczone jest, w ramach prowadzonego przez Centrum PISOP Regionalnego Centrum Informacyjno-Doradczego w Poznaniu, w zakresie:

- zakładania organizacji pozarządowych,
- aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- przygotowania i realizacji projektów,
- pozyskiwania środków na działalność,
- współpracy z samorządem,
- aktywizowania społeczności lokalnych.

Więcej informacji na temat oferowanego doradztwa udziela Piotr Kotlarek pod nr tel. 61 851 91 34 lub mailem piotr.kotlarek@pisop.org.pl.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego korzystanie ze wsparcia specjalistów jest bezpłatne.

08.11.2012 r.


Zarządzenie Nr 555(189)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Załącznik do Zarządzenia - projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

12.10.2012 r.


Forum Inicjatyw Pozarządowych pn. Rzeczpospolita Lokalna

W dniu 16 października br. o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33 odbędzie się Forum Inicjatyw Pozarządowych pn. Rzeczpospolita Lokalna.
Celem spotkania jest m.in. prezentacja dorobku i doświadczeń organizacji pozarządowych powiatu pilskiego. Będzie ono także okazją do zapoznania się z perspektywą tej współpracy z pozycji samorządów, jak i liderów organizacji pozarządowych.
Organizatorzy spotkania: Centrum Informacyjno-Doradcze przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego.

Więcej informacji na temat Forum (link)

10.10.2012 r.


PENGO – Projekt edukacji NGO

Projekt PENGO skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Projekt pozwoli zdobyć przedstawicielom organizacji pozarządowych umiejętności prawidłowego przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu merytorycznym ekspertów projektu, rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży oraz zaplanować skuteczne i adekwatne do ich aktualnych potrzeb działania. Projekt pozwoli zdobyć przedstawicielom organizacji pozarządowych umiejętności prawidłowego przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu merytorycznym ekspertów projektu, rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży oraz zaplanować skuteczne i adekwatne do ich aktualnych potrzeb działania.
Projekt PENGO składa się z trzech modułów: szkoleniowego, wsparcia merytorycznego oraz działań upowszechniających metodę diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży.
Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.pcyf.org.pl (w zakładce „programy”). Ostateczny termin rejestracji uczestników projektu PENGO upływa 31 października 2012 r.
Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ulotka informacyjna 

08.10.2012 r.


Jesienna edycja konkursu grantowego Programu RITA – nabór wniosków

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej polskimi prodemokratycznymi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Upowszechniając polskie doświadczenia Program ma na celu przyczyniać się do kształtowania nowych elit lokalnych i centralnych w krajach objętych Programem, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na świat zachodni. Projekty mogą dotyczyć m.in. tematyki zmian systemowych, spraw społecznych i edukacji, rozwoju samorządności i społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości, praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego itp.

Granty przyznawane są zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na podstawie umów państwo-kościół, na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej.

Termin składania wniosków w edycji jesiennej upływa 15 października 2012 r.
Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.
Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci np. wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Więcej informacji na temat  Programu (link do strony).

02.10.2012 r.

Zarządzenie 542(176)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 września 2012r
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu przeprowadzenia kampanii społecznej profilaktyki chorób i promocji zdrowia  w 2012 roku

                                                                                                                                                  24.09.2012r.


Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Resort pracy przeznacza 60 mln złotych na aktywizację osób starszych w najbliższych dwóch latach. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 27 września br. Pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. W tym roku na realizację programu przeznaczono 20 mln zł, a w przyszłym -  40 mln zł.
Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego w ramach tego programu. Mogą w nim brać udział m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe. Wartość dofinansowania wynosi od 20 do 200 tysięcy złotych.
Największe szanse na dotacje mają m.in. projekty edukacyjne (np. uniwersytety trzeciego wieku) czy inicjatywy promujące wolontariat wśród seniorów.
Program pozwoli zwiększyć aktywność osób po 60 roku życia poprzez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie listy rankingowej według kolejności otrzymanej przez oferentów punktacji przyznanej w wyniku oceny merytorycznej ofert.

Druga edycja konkursu planowana jest na marzec/kwiecień przyszłego roku.

24.09.2012 r.

Ekonomia społeczna - Plan dla Wielkopolski, spotkanie w Pile 2.10.2012 r.

Centrum Informacyjno - Doradcze, działające przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia społecznego, administracji związanych z polityką społeczną, samorządowców, mieszkańców, na spotkanie związane z konsultowaniem Planu Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce. Rozmowy dotyczyć będą możliwości i wyzwań, jakie niesie ekonomia społeczna dla funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji działań obywatelskich oraz o współpracy z samorządem i biznesem.

Spotkanie odbędzie się 2 października /wtorek/ 2012 roku w Pile,  o godz. 13.00, w Hotelu Gromada /sala klub hotelowy/ al. Piastów 15.
Partnerami w organizacji spotkania są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie.

Informacje o Planie Wspierania Ekonomii Społecznej - promocji oraz rozwoju sektora instytucji ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie znajdują się: http://www.rops.poznan.pl/programy/program-ekonomii-spolecznej.html
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do zarejestrowania się wysyłając emaila na adres: effata@wp.pl lub telefonicznie, nr tel. 601970679, w terminie do 29 września br.

Ulotka informacyjna - planowany przebieg spotkania.

18.09.2012 r.

Zarządzenie Nr 531(165)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 września 2012r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu przeprowadzenia kampanii społecznej profilaktyki chorób i promocji zdrowia w 2012 roku

                                                                                                                                                 17.09.2012 r.


Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?
Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy,
w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z pomocy?

W ramach tygodnia poradniczego można:
1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom
   -  telefonicznie 801 646 719
   -  przez Skype: Informatorium_ngo
   -  przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851
2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj
3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Zostaną przedstawione po krótce zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Ułatwić ma podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"

Zapraszamy!
17.09.2012 r.

Oferta na Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia "I Ty możesz zapanować nad cukrzycą"


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 3 września 2012 wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek w Pile na zadanie publiczne: "Ochrona i Promocja Zdrowia"

10.09.2012 r.


Konkurs "Działania godne uwagi"

Działasz w stowarzyszeniu lub fundacji na terenie powiatów pilskiego lub złotowskiego?
Realizujesz ciekawe działania na swoim terenie? Chcesz, aby inni się o tym dowiedzieli?
Nie czekaj, zgłoś się do Konkursu "Działania godne uwagi".

Wystarczy, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, opisać podejmowane przez organizację działanie i w terminie do 21 września br. przesłać mailem na adres effata@wp.pl lub pocztą na adres: EFFATA, 64-920 Piła, ul.11 listopada 40/318.

Celem Konkursu jest promocja działań podejmowanych przez wielkopolskie organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej. 5. najlepszych inicjatyw wybiera Kapituła Konkursowa, składająca się z przedstawicieli: pilskiego CID-u, samorządów oraz lokalnych mediów. Wyboru zwycięskiej inicjatywy dokonują mieszkańcy powiatów pilskiego i złotowskiego. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem: Facebooka, poczty, na adres CID Piła, poczty e-mail, osobiście. Głosowanie trwa od 8.10. – 8.11.2012 r. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest otrzymanie statuetki oraz dyplomu „Działanie godne uwagi”, promocja inicjatyw oraz w artykule zamieszczonym w serwisie www.wielkopolskie.ngo.pl oraz w Tygodniku Pilskim. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek i dyplomów w konkursie odbędzie się podczas Forum Organizacji Pozarządowych 29 listopada 2012 r. w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10.08.2012 r.


Wstępny katalog zadań własnych gminy Piła, które planuje się zlecić do realizacji w 2013 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informacja dla organizacji pozarządowych i uprawnionych podmiotów

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu współpracy samorządu gminy Piła
z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok, na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów Urzędu Miasta Piły oraz gminnych jednostek organizacyjnych, został przygotowany wstępny katalog zadań własnych gminy, które planuje się zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty mogą zgłaszać do 28 sierpnia br. propozycje zadań publicznych do realizacji w 2013 roku, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. Zgłoszenie w formie pisemnej oraz elektronicznej należy kierować do Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, adres poczty elektronicznej: wpir@um.pila.pl.

Wstępny katalog zadań własnych gminy Piła, które planuje się zlecić do realizacji w 2013 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie.

06.08.2012 r.


Zarządzenie Nr 499(133)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 09 lipca 2012 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. i przyznania dotacji

10.07.2012 r.


Zarządzenie 489(123)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2012
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

26.06.2012 r.


Zarządzenie Nr 490 (124) 12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2012r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

26.06.2012r.


Zarządzenie Nr 486(120)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

22.06.2012r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 14 czerwca 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes na zadanie publiczne:
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

14.06.2012r.


Centrum Informacyjno-Doradcze

Od kwietnia br. w Pile, działalność rozpoczęło Centrum Informacyjno-Doradcze, działające przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA. Zadaniem CID jest zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego lokalnym, działającym i powstającym organizacjom społecznym (fundacjom, stowarzyszeniom). Oferowana organizacjom pomoc jest bezpłatna.

13.06.2012 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Klubu Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile na realizację zadania publicznego:
Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym w okresie od 27.10.2012 r. do 15.12.2012 r.

Wnioskowana kwota dotacji: 4.972,80 zł

12.06.2012 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 04 czerwca 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pile na zadanie publiczne:
Życie w fotografii polegającego na zorganizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

11.06.2012 r.


Zarządzenie Nr 447(81)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2012 roku

24.05.2012 r.

Bezpłatne seminarium pt. „Aktywny rodzic – ZYSK dla samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych”

Seminarium przygotowywane jest w ramach projektu pt. „Mam dziecko – pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego opartych na idei flexicurity” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy na rzecz wsparcia godzenia życia zawodowego i prywatnego pomiędzy instytucjami, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Wielkopolski.

Seminarium odbędzie się w Pile, 4 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 10:00, w Urzędzie Miasta Piły (sala 229C) przy pl. Staszica 10.

Zgłoszenie udziału poprzez stronę internetową projektu – www.mamdziecko-pracuje.pl.
Więcej informacji pod numerem telefonu 691 093 633 (osoba do kontaktu Wiktoria Jaros).

Równolegle organizatorzy zapraszają na spotkanie z grupą odbiorców projektu tj. rodzicami wychowującymi małe dzieci. Miejsce spotkania – BALLANDIA, ul. Ludowa 11 w Pile.

Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 691 093 633, spotkania@mamdziecko-pracuje.pl oraz www.mamdziecko-pracuje.pl.

Realizatorzy projektu: Fundacja Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (Lider Partnerstwa), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal w Danii.

18.05.2012 r.


Zarządzenie Nr 446(80)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w roku 2012 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Zarządzenie Nr 445(79)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/190/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

16.05.2012 r.


"Profesjonalne NGO w Wielkopolsce" - program wsparcia wielkopolskich NGO

Stowarzyszenie Instytut Zachodni wraz z Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie realizują projekt „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału III sektora (fundacje, stowarzyszenia) w Wielkopolsce poprzez wdrożenie nowoczesnych, wypracowanych przez uczestników projektu standardów funkcjonowania organizacji, które przyczynią się do podniesienia jakości usług oferowanych przez organizacje.

Projekt obejmuje m.in. dwudniowe bezpłatne szkolenia z zakresu podniesienia jakości działania wielkopolskich NGO, bezpłatne doradztwo prawne dla NGO w zakresie dostosowywania dokumentów statutowych i rejestrowych organizacji do najnowszych wymagań ustawodawstwa, pomoc we wdrażaniu standardów działania orgtanizacji.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Wielkopolski. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w biurze projektu: tel. 64 667 53 49 oraz 531 576 934.

Zgłoszenia uczestników za pomocą poczty elektronicznej: projekt@dzialamyrazem.pl oraz faksem: 61 852 41 46. Szczegółówe informacje o zasadach rekrutacji: tel. 794 932 941.

14.05.2012 r. 


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 02 maja 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile na zadanie publiczne:
Przeprowadzenie programu Aktywizacji Studentów – Seniorów Północnej Wielkopolski
OBCHODY 10-LECIA UTW w PILE polegającego na przeprowadzeniu pilotażowego programu Aktywizacji Studentów UTW Północnej Wielkopolski Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 5 000,00 zł.

10.05.2012r.


Możliwość udziału w projekcie

Uniwersytet nauk stosowanych w Bredzie (Holandia) poszukuje partnerów reprezentujących użytkowników końcowych, w tym organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, do konsorcjum projektowego składającego się obecnie z ośrodków badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji zrzeszających użytkowników końcowych z Holandii, Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Kent), Włoch, Rumunii i Austrii.
Projekt ma na celu wspieranie niezależności osób starszych w codziennych czynnościach życiowych poprzez opracowanie gry edukacyjnej. Ponadto, projekt będzie rozwijał komunikację pomiędzy osobami starszymi i ich nieformalnymi opiekunami (np. rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi).
Rola organizacji zrzeszających użytkowników końcowych będzie polegać na pomocy w rozpoznaniu ich potrzeb, rozwijaniu koncepcji projektu oraz testowaniu wyników projektu w jego końcowej fazie.
Termin składania wniosków projektowych upływa 31 maja, zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:
Joanna Kubiak
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Tel.: 612785395

30.04.2012 r.


Zarządzenie Nr 438(72)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu porządkowego parków i placów zabaw na terenach Miasta Piły


Zarządzenie Nr 437(71)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat


Zarządzenie Nr 435(69)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2012 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Zarządzenie Nr 428(62)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 138(113)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły (ze zm.)


Zarządzenie Nr 416(50)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2012 r.


Zarządzenie Nr 415(49)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020.

Załącznik do Zarządzenia - projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Załącznik do Uchwały - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020


Zarządzenie Nr 411(45)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Piły do roku 2015

Załącznik do Zarządzenia - projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Piły do roku 2015

Załącznik do Uchwały - Gminny Program Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Piły do roku 2015


Zarządzenie Nr 400(34)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Pilskiego Domu Kultury i Klubu Seniora "Zacisze" w Pile - i utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury

Załącznik do Zarządzenia - projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Pilskiego Domu Kultury i Klubu Seniora "Zacisze" w Pile - i utworzenie samorządowej instytucji kultury


Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 22 lutym 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie publiczne:
Organizacja imprezy krajoznawczej dla seniorów miasta Piły
polegającego na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego do Krakowa, Zakopanego i na Słowację. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 9 000,00 zł.


Bezpłatne szkolenie "Tajniki efektywnej współpracy z wolontariuszami"

Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu działające przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie Tajniki efektywnej współpracy z wolontariuszami, na którym uczestnicy warsztatu zdobędą kompleksową wiedzę nt. organizacji wolontariatu w progach swoich fundacji, stowarzyszeń, instytucji. Spotkanie poprowadzi Ewa Zarzycka – dyrektorka poznańskiego oddziału fundacji Dobrze że jesteś.
Szkolenie odbędzie się 27 lutego w godz. 16:00 – 19:00 na ul. St. Staszica 10/1 w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego pod adresem mailowym wolontariat@wrk.org.pl

20.02.2012 r.


Dotacje dla spółdzielni socjalnych

Ogłoszony został konkurs w ramach projektu „Nowe otwarcie OWSS - wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środkami z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu zaprasza spółdzielnie socjalne do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań dotyczących:

  • współpracy sektora publicznego i sektora społecznego oraz sektora biznesowego (budowa partnerstwa publiczno-społecznego lub publiczno- społeczno- prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowywanie wspólnych projektów o charakterze partnerskim);
  • rozwijania lub wprowadzania nowych rozwiązań, produktów lub usług służących wyłącznie realizacji zadań pożytku publicznego lub użyteczności publicznej lub/i społeczności lokalnej (np. wdrażanie narzędzi zarządzania; przygotowanie do obowiązkowej lustracji; propagowanie klauzul społecznych; realizacja usług na rzecz społeczności lokalnej).

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do dnia 8 marca br. w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu

Zasady konkursu oraz wzory formularzy znajdują się na stronie: http://www.spoldzielnie.org/aktualnosci.html

20.02.2012 r.


Zarządzenie Nr 396(30)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę


Zarządzenie Nr 390(24)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2012 roku


Zarządzenie Nr 393(27)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. i przyznania dotacji


Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – spotkanie doradcze

Jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczą organizacji pozarządowych? To pytanie niejednokrotnie zadają sobie wszyscy, zarządzający fundacją czy stowarzyszeniem. Odpowiedź będzie można uzyskać 14 lutego 2012 r., podczas spotkania organizowanego przez Centrum PISOP w Poznaniu.
Spotkanie planowane jest w godzinach od 8.15 – 9.15 w biurze Centrum PISOP w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/6/96. W jego trakcie omówione zostaną elementy składające się na:
- sprawozdanie finansowa,
- sprawozdanie merytoryczne,
- sprawozdanie wewnętrzne na potrzeby organizacji.
Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych.
Zgłoszenie udziału, zawierające imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę reprezentowanej organizacji, telefon kontaktowy należy przesłać mailem na adres michal.cybula@pisop.org.pl.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
/www.pisop.org.pl/

3.02.2012 r.


Zarządzenie Nr 381(15)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Zarządzenie Nr 380(14)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła


NGO jako beneficjent POKL

Regionalny Ośrodek EFS w Pile działając w porozumieniu z WUP w Poznaniu zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24.01.2012 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej WARP w Pile, przy ul. Grunwaldzkiej. Organizatorem spotkania jest ROEFS w Pile. Zgłoszania uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail organizatora spotkania, podany w formularzu zgłoszeniowym.

12.01.2012 r.


Zarządzenie Nr 372(6)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie wyznaczenia nowego terminu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku  

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2019 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 1 odwiedzin: 5269827