Piła - Urząd Miasta Piły

piątek

28 lutego 2020


imieniny obchodzi:
Makary, Prokop, Hilary
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Kolejność działań inwestora
A A A

I.POZYSKANIE TERENU
Inwestor przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę powinien posiadać prawo dysponowania nieruchomością (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, własność).

II.UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się dla inwestycji zlokalizowanych na terenach, dla których brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wypis i wyrys inwestor pozyskuje dla inwestycji zlokalizowanych na terenach, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie decyzji oraz dwie mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 należy adresować do Prezydenta Miasta Piły i złożyć w pok. 134, Kancelaria Główna UM Piły, Pl. Staszica 10.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kieruje się do Wydziału Architektury i składa w pok. 134, Kancelaria Główna UM Piły, Pl. Staszica 10 (opłata skarbowa 50 zł na konto Urzędu Miasta Piły).

Druki obu wniosków określają jakie informacje powinny być w nich zawarte i można je pobrać w pok. 118 UM Piły lub na stronie www.bip.pila.pl.

III.WYKONANIE DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Inwestor we własnym zakresie zleca wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji branżowych osobie posiadającej uprawnienia budowlane lub firmie projektowej.

IV.UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest przez Starostę Pilskiego – Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można pobrać w Starostwie Powiatowym – pok. 322 lub na stronie www.bip.powiat.pila.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
decyzję o warunkach zabudowy (tereny gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub wypis i wyrys (tereny gdzie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
pełną dokumentację architektoniczno-budowlaną obejmującą zakres inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

V.ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Informuje się inwestora o obowiązkach wynikających z przepisów Prawa budowlanego podczas trwania procesu budowlanego, że należy:

  • Zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy na co najmniej 7 dni przed tym terminem załączając:
    - oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,
    oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
  • Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953) inwestor składając zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-4 Prawa budowlanego jest zobowiązany wystąpić do Starosty Pilskiego o wydanie dziennika budowy.
  • Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
  • Do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  • Zgodnie z art. 37 ust.1 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na dłuższy czas niż dwa lata.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 4 odwiedzin: 5388020