Piła - Urząd Miasta Piły

poniedziałek

9 grudnia 2019


imieniny obchodzi:
Aneta, Leokadia, Wiesław
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Piły
A A A

Załącznik
do Zarządzenia nr 635(16)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2013 r.

                       KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA PIŁY
         Mając na względzie dążenie do ciągłego doskonalenia sposobów wykonywania zadań publicznych i konieczność prawidłowego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców ustanawia się zbiór zasad dobrej praktyki administracyjnej będący Kodeksem Etyki Pracowników Urzędu Miasta Piły. Zasadami tymi winni kierować się wszyscy pracownicy Urzędu zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.
        Kodeks Etyki oparty jest na podstawowych i uniwersalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Przestrzeganie wartości opisanych w Kodeksie jest gwarancją wysokich walorów moralnych osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Piły. Postępowanie zgodne z kodeksowymi zasadami jest także urzeczywistnieniem wizji uczciwej, otwartej, przyjaznej i nowoczesnej administracji.

§ 1. Zasadami wyznaczającymi właściwą postawę etyczną pracowników Urzędu Miasta
Piły są:
1. uczciwość i rzetelność – sumienne wykonywanie swoich obowiązków, dążenie do osiągnięcia
najlepszych rezultatów swej pracy, wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych
zadań, twórcze podejmowanie zadań, nie uchylanie się od trudnych rozstrzygnięć
oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, właściwe korzystanie ze statusu urzędnika,
2. kompetencja i profesjonalizm – dbanie o rozwój własnej wiedzy, doświadczenia i kultury
osobistej, pogłębianie swoich kwalifikacji zawodowych, specjalizowanie się w wyznaczonych
zadaniach, angażowanie się w przedsięwzięcia nie podważające wiarygodności
i powagi urzędnika,
3. odpowiedzialność – identyfikowanie się z zadaniami, które się wykonuje i celami do
których zobowiązuje praca, wiązanie się danym słowem i czynem, kreowanie postaw odpowiedzialności
za współpracowników i podwładnych oraz za powierzone mienie,
4. życzliwość i uprzejmość – wykonywanie obowiązków z szacunkiem dla innych, służenie
radą i pomocą, wyjaśnianie, doradzanie, bycie dyskretnym i taktownym, utrwalanie przyjaznej
atmosfery w pracy, kierowanie się wysoką kulturą osobistą, propagowanie dobrych
obyczajów, postępowanie przyjazne i akceptowane przez otoczenie,
5. bezstronność i bezinteresowność – obiektywne wypełnianie obowiązków służbowych,
zachowanie wolne od podejrzeń o stronniczość i interesowność, powstrzymywanie się od
działań arbitralnych mogących mieć wpływ na załatwianie sprawy, równe traktowanie
wszystkich osób, kierowanie się w pracy interesem wspólnoty samorządowej, nie przyjmowanie
korzyści materialnych ani osobistych, jawne i zrozumiałe wykonywanie zadań wyznaczonych
przez przełożonych,
6. neutralność polityczna i światopoglądowa – zachowywanie postawy apolitycznej
i wolnej od uprzedzeń, nie uleganie presjom i naciskom, nie manifestowanie publiczne swoich
przekonań i sympatii, wykonywanie zadań bez względu na własne poglądy, zachowywanie
czytelnych i przejrzystych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,
7. praworządność – działanie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i woli,
angażowanie wszystkich swych umiejętności dla prawidłowego rozstrzygania spraw, dokonywanie
ocen, opiniowanie zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o czytelne kryteria,
wykonywanie zadań z poszanowaniem prawa,
8. godne zachowanie w pracy i poza nią – przestrzeganie zasad poprawnego zachowania,
uwzględnianie norm ogólnospołecznych, dbanie o pozytywny obraz Urzędu, własnej pracy
i osoby, dawanie świadectwa swoją postawą jako wzoru do naśladowania, unikanie kontrowersji
w zachowaniu i wyglądzie, angażowanie się w przedsięwzięcia kreujące korzystny
wizerunek pracownika Urzędu,
9. lojalność i powściągliwość – gotowość do wykonywania poleceń służbowych w sposób
gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek, rozważne,
rozsądne i przemyślane wypowiadanie się na temat działalności Urzędu i pracy całej
administracji publicznej, propagowanie opinii o zadaniach Urzędu Miasta Piły jako niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania gminy i jej mieszkańców,
10. aktywność – twórcze realizowanie obowiązków służbowych, dociekanie prawdy, interesowanie
się trybem i sposobem załatwiania spraw, w których jest się jedynie współuczestnikiem,
wykonywanie pracy z zaangażowaniem, dążenie do sprawnego prowadzenia postępowań,
świadczenie stronom niezbędnej pomocy i rady.

§ 2. Procedura postępowania w przypadku naruszeń Kodeksu Etyki.
1. W przypadku zaobserwowania sytuacji mogącej świadczyć o wystąpieniu incydentu
naruszenia postanowień Kodeksu Etyki pracownik Urzędu powinien zgłosić swoje wątpliwości
do bezpośredniego przełożonego. Osoba przyjmująca zgłoszenie powinna zagwarantować
anonimowość osobie zgłaszającej oraz dokonać oceny zgłoszenia. Po dokonaniu oceny
zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia jego zasadności, Kierownik Urzędu lub osoba przez niego
upoważniona będzie podejmować stosowne kroki wobec osoby, która dopuściła się naruszenia
postanowień niniejszego kodeksu.
2. Naruszenie postanowień Kodeksu:
1) spowoduje odpowiedzialność porządkową oraz przewidziane prawem konsekwencje,
2) znajdzie odzwierciedlenie w okresowej ocenie pracowników dokonywanej zgodnie
z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta Piły.

                                                                                                  PREZYDENT MIASTA PIŁY
                                                                                                        /-/ Piotr Głowski

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2019 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 4 odwiedzin: 5344680